Punkt Przedszkolny Nasze Dzieci jest zlokalizowany na Bemowie w Warszawie. Przedszkole zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji. Gwarantuje ciekawy program edukacyjno - artystyczny, dzięki któremu nasze dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Punkt Przedszkolny aktywnie współpracuje z Przedszkolem Żyrafki.

Sprawdź co u nas słychać

O nas

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Projekcie Organizacji Punktu Przedszkolnego.

Misja

Ideą działania Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

Koncepcja

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Projekcie Organizacji Punktu Przedszkolnego.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wraz z załącznikiem nr 1 – Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, po.1324)
 • Ustawa z dnia19 marca 2009r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz.458)
 • Projekt Organizacji Punktu Przedszkolnego)
Przedszkole Nasze Dzieci jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola

Charakterystyka punktu przedszkolnego Nasze Dzieci

Dziecko:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie - jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy,
 • jest ciekawy poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga gotowość edukacyjną, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Absolwent:

 • lubi poznawać, tworzyć, odkrywać, poszukiwać,
 • umie słuchać, łączy skutki z przyczynami, nowe doświadczenia z wiedzą nabytą,
 • wypowiada się swobodnie, pełnymi zdaniami, używa przymiotników,
 • czerpie przyjemność z samodzielnego tworzenia, przekształcania,
 • umie radzić sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umie współpracować, współdziałać z innymi, przestrzega wzajemnie ustanowione normy i zasady,
 • akceptuje odmienność, jest koleżeński i umie współodczuwać innych,
 • jest samodzielny , aktywny, potrafi zaspokajać własne potrzeby,
 • nazywa uczucia towarzyszące mu w różnych sytuacjach,
 • umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadania,
 • zna zasady bezpieczeństwa, umie utrzymać czystość i higienę osobistą,
 • zna i przestrzega zasad kultury zachowania,
 • zna kulturę własnego regionu, symbole narodowe,
 • prezentuje wrażliwość i postawę proekologiczną.

Rodzice:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o rozwoju dziecka, jego potrzebach,
 • otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • uczestniczą w życiu przedszkola -biorą udział w zajęciach otwartych, imprezach przedszkolnych i innych,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • dbają o realizowanie jednolitego systemu wychowawczego dla szeroko rozumianego dobra dziecka.

Nauczyciele:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, poprzez obserwację, diagnozę i pracę indywidualną,
 • prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
 • współpracują ze sobą , z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym,
 • stosują nowatorskie metody pracy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podnosząc kwalifikacje zawodowe,
 • wzbogacają warsztat pracy,
 • dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo i higienę w pomieszczeniach placówki i poza nią.

Cele szczegółowe:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ;zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucie przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Koncepcja pracy punktu przedszkolnego ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności

Ciągłe doskonalenie przedszkola

W tworzeniu dobrego wizerunku placówki i warunków do pracy z dziećmi sprzyja odpowiednia baza i wyposażenie, Najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym, uzupełnianie wyposażenia placówki w ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty edukacyjne oraz sprzęt audiowizualny. Stale pracujemy nad poprawą naszej koncepcji poprzez:

 • Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
 • Koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
 • Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
 • Zmiany w tekście są nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego i po akceptacji rodziców.
 • Raz w roku jest podejmowana dyskusja w celu ewentualnych poprawek.

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzą młodzi, wykształceni i kreatywni pedagodzy oraz psychologowie, którzy w atmosferze ciepła i przyjaźni budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i pedagogiczne.

Rozwój dzieci jest ich pasją, która także wyraża się w stałym doskonaleniu swoich umiejętności na warsztatach i studiach podyplomowych.

W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, budowania poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności.

Anna Sikora
Anna Sikora
Właściciel
Z wykształcenia dziennikarka. Ukończyła również studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz zarządzanie oświatą.
„Lubię kontakt z ludźmi, pragnę stworzyć miejsce, do którego dzieci chętnie przychodzą, a w przyszłości będą wracały wspomnieniami”.
Prywatnie mama Zosi, Adasia, Antosia i Józia.
Ewa Stolarczyk
Ewa Stolarczyk
Dyrektor ds. pedagogicznych
Absolwenta Akademii Pedagogiki Specjalnej. Magister pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe o kierunkach informatyka i zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym z 26 letnim stażem pracy. Jest również rzeczoznawcą podręczników i ekspertem ds. awansu zawodowego. Ma kilkuletnie doświadczenie jako dyrektor niepublicznego przedszkola. Autorka wielu publikacji edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz metodycznych dla nauczycieli. „W pracy z dziećmi uważam za najważniejsze rozwijanie ich ciekawości poznawczej i kreatywności”.
Iga Janeczek
Iga Janeczek
Wychowawca
Obecnie studiuję pedagogikę o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Ukończyłam również licencjat o tej samej specjalności. Od zawsze chciałam pracować jako nauczyciel w przedszkolu. Gdy po raz pierwszy pojawiłam się na praktykach poczułam, że to jest właśnie moje miejsce. Kocham dzieci i uwielbiam przebywać w ich otoczeniu. Łatwo nawiązuję z nimi kontakt. Wspólnie spędzony czas jest dla mnie bardzo wartościowy. Praca ta daję mi dużo radości, satysfakcji, pozwala mi realizować siebie a przede wszystkim uczy odpowiedzialności. Jestem dla nich życzliwa, zawsze służę pomocą . Staram się aby zawsze czuły się dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu.
W wolnym czasie lubię czytać książki, słuchać muzyki i spędzać czas z rodziną.
Dominika Trojecka
Dominika Trojecka
Wychowawca
Z wykształcenia ekonomistka. Z miłości do dzieci pomoc nauczyciela."Świat cyfr i liczb nie jest tak magiczny i fascynujący jak świat widziany oczami dziecka. Chociaż to my przekazujemy im wiedze i przybliżamy rzeczywistość to one uczą nas najwięcej. Każdy ich uśmiech pokazuje nam że są szczęśliwe i zyskują wspaniałe wspomnienia a obserwowanie jak "dorastają" i uczą się nowych potrzebnych im w dalszym rozwoju umiejętności jest najwspanialszą nagrodą." Prywatnie ciocia dwóch wspaniałych i pełnych energii przedszkolaków.

Cennik
Ilość dni w tygodniu bez wyżywienia z obiadem
2 dni w tygodniu 320 PLN 400 PLN
3 dni w tygodniu 420 PLN 550 PLN
5 dni w tygodniu 520 PLN 700 PLN
BRYKANKI, RYSOWANKI, ŚPIEWANKI w każdy czwartek od 9.30_________ 100 PLN 100 PLN

Galeria

Poniżej prezentujemy przykładowe zdjęcia z naszej aktywności. Pełne relacje są prezentowane na bieżąco na naszym facebook'u. Zapraszamy do odwiedzin.

foto
Nasze podróże
Zabawa na zjeżdżalni
foto
Nasze podróże
Prace plastyczne na dworze
foto
Nasze podróże
Karmienie zwierząt
foto
Nasze podróże
Przejazd kolejką
foto
Nasze podróże
Przejażdżka konna
foto
Nasze podróże
Karuzela
foto
Nasze podróże
Szybki galop;)
foto
Nasze podróże
I tak w koło;)
foto
Nasze podróże
Zabawa na karuzeli
foto
Nasze podróże
Bezpieczny spacer
foto
Nasze podróże
Grila czas zacząć
foto
Nasze podróże
...i w koło;)
foto
Nasze podróże
Malowanie twarzy
foto
Nasze podróże
Malowanie twarzy 2
foto
Nasze podróże
Puszczanie baniek mydlannych
foto
Wspomnienia
Gry i zabawy
foto
Wspomnienia
Otoczony przez dziewczęta;)
foto
Wspomnienia
"Baloniku nasz malutki" ;)
foto
Wspomnienia
Zabawy balonem
foto
Wspomnienia
Gęsiego...
foto
Wspomnienia
Taniec z intstruktorem
foto
Wspomnienia
Zabawy ciąg dalszy
foto
Wspomnienia
Poważna debata przy posiłku;)
foto
Wspomnienia
Wspólny taniec
foto
Wspomnienia
Wspólne zdjęcie
foto
Wspomnienia
Byle nie upadł na ziemię...
foto
Wspomnienia
Mysza radzi...
foto
Wspomnienia
Wielki harmider;)
foto
Wydarzenia
Nie, nie. To nie wąs. To namalowany jaszczur
foto
Wydarzenia
Rzadki obraz. Dzieci słuchająw w skupieniu;)
foto
Wydarzenia
;)
foto
Wydarzenia
Konsternacja i ziewanie;)
foto
Wydarzenia
I zaczynamy pracę

Kontakt

ZAPA Anna Sikora
ul. Obrońców Tobruku 38 paw. U3
01-494 Warszawa Bemowo
(kierunek Fort Bema - wejście na teren osiedla od ul. Osmańczyka)

Kontakt telefoniczny:
(022) 746-10-11
690 494 795

Numer rachunku bankowego:
Pekao S.A. - 70 1240 2887 1111 0010 4702 0093

Adres e-mail:
kontakt@zyrafki-bemowo.edu.pl